Stapelsuche
Home > Product Catalog > Phytochemical Standards>Crocin II

Crocin II

CAS No.:55750-84-0

Produktnummer: AB0600
Englischer Name: Crocin II
Englisch Alias: Tricrocin;Crocin II;1-[(2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-b-D-glucopyranosyl 2,6,11,15-tetramethyl-2,4,6,8,10,12,14-hexadecaheptaenedioate] 6-O-b-D-glucopyranosyl-b-D-Glucopyranose;Crocin II;Crocetingentiobiosylglucosyl ester;Crocin 2;Crocin B;glucopyranosyl ester;trans-crocin-2;Crocetin gentiobiosylglucosyl ester;Crocin 3;beta-D-Glucopyranose 6-O-beta-D-glucopyranosyl-1-[(2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-beta-D-glucopyranosyl 2,6,11,15-tetramethyl-2,4,6,8,10,12,14-hexadecaheptaenedioate]
Molekulare Formel: C37H52O19
Molekulargewicht: 800.80
0
COA-Suche:

Copyright © 2017-2020 Alle Rechte vorbehalten.

Technische Unterstützung: (KuuJia)